งานวิจัย ปีการศึกษา 2563

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องแนวคิดเชิงนามธรรมและการแก้ปัญหา วิชาวิทยาการคำนวณ 

สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ผู้จัดทำ  เชษฐา บุราณไทย และ ทรงวุฒิ นิ่มนวล 

การจัดการเรียนรู้ด้วย Google Sites เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ผู้จัดทำ  ณัฐพล ทองคำดี และ  พัชรพงษ์ หาญโนนแดง 

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่อง อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วย Nearpod  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้จัดทำ  ธนิต ชินวงศ์ และ ณัฐวุฒิ สีดา

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยเอ็ดโมโด  เรื่อง ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และการประกอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ผู้จัดทำ  เศกสิทธิ์ แก้วตุมกา และ  กัญจน์ ศักดิ์คําดวง

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัย

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ตามรูปแบบ ADDIE  ผู้จัดทำ  พชรภรณ์ รอดสม และ บุญฤทธิ์ เข็มกลัด

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นโปรแกรม Scratch   สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้จัดทำ  วันเพ็ญ ฆ้องเกิด และ อทิตยา ดวงดี

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาวิทยาการคํานวณด้วย แอปพลิเคชัน  Google classroom  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 3

ผู้จัดทำ  ธนโชติ สายยนต์ และ  สุธิดา หนูพวก

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวิทยาการคํานวณ  เรื่อง การเขียนโปรแกรมแบบผังงาน 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    ผู้จัดทำ จิรพันต์ มีอนันต์

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  รายวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ผู้จัดทำ  กมลวรรณ สร้างวัด และ วันวิสาข์ ชะบิงรัมย์

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ที่เน้นสมรรถนะ เรื่อง การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย Scratch 

สําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ผู้จัดทำ  พรนภา บําเพ็ญพินิจ และ อินธิรา ตันเถา

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เรื่อง การสร้างสิ่งประดิษฐ์ด้วย

บอร์ด Microbit และ Arduino สําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ผู้จัดทำ  จิรัฐิพร กินิยม และ พลประกาย สุวรรณรัตน์

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1   ผู้จัดทำ  กุลธิดา เพื่อนงาม และ ณัฐญา วันทอง

การพัฒนาเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลไทมไลน์สําหรับเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ผู้จัดทำ  สุขสันต์ กองศรี และ อันดามัน ขันตี  

การพัฒนาสื่อดิจิทัลเรื่องอินโฟกราฟิกเบื้องต้น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้จัดทำ  ไพลิน คําพันธ์ และ วนิดา ภักดิ์สวาท

การพัฒนาเว็บไซต์งานประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ผู้จัดทำ  ศุภวิชญ์ โชตะนา และ ศุภกิจ คงเกิดผล

รูปแบบห้องเรียนเสมือนบนสื่อออนไลน์  โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนการสอน  เรื่อง ข้อมูลและการประมวลผล 

สําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ผู้จัดทำ  วนิดา วาชัยทอง และ ฐิติญา ศิลาเลิศ

การพัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูลคําถามที่พบบ่อย  สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

ผู้จัดทำ  ณัฐฌา อินทร์จํานงค์ และ นรพนธ์ เทพวรรณ

การพัฒนาสื่อการสอน เรื่อง การสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  

ผู้จัดทำ  ทวีพงษ์ ราชโยธา และ ปรเมทธ์ อินอุ่นโชติ

การออกแบบมาสคอตสําหรับประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

ผู้จัดทำ  นันทพร ประสิทธิ์ และ สุธามาศ สุพร

Scroll to Top