งานวิจัย ปีการศึกษา 2564

การจัดการเรียนรู้เรื่อง ระบบคอมคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2  โรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน” 

ด้วย Google Sites  ผู้จัดทำ  ณัฐธิดา เจริญนาวี และ  อัชราภรณ์ ชื่นบาน

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย   สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์  ผู้จัดทำ ชนม์สิริ ทองดี 

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การออกแบบและการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ด้วย  โปรแกรม Tynker 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม  ผู้จัดทำ  นิรชา สาพิมพ์ และ  อภิสิทธิ์ แซ่ลิ้ม

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ร่วมกับสะเต็มศึกษา  เรื่อง การออกแบบเครื่องรดน้ำอัจฉริยะ ด้วยบอร์ด Micro:bit  

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ผู้จัดทำ  ปุณยวีย์ ทัพภูมี และ  อาทิตยา นามมูล

การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย  เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้จัดทำ เบญจวรรณ มากสวัสดิ์

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย  

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ผู้จัดทำ  นฤพนธ์ ศรีแก้ว และ  ฐิติมา ยิ้มเนียม

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์  เรื่อง เขียนเกมอย่างง่ายด้วยโปรแกรม Scratch  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้จัดทำ  ชลลดา เงินหล่อ และ  คุณัญญา เรืองกระจ่าง

การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5  ผู้จัดทำ นภัสสร จันทร

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้วย Google Site ในรายวิชาวิทยาการคํานวณ  เรื่อง การแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดชนะสงสาร (อนันตชัยประชานุกูล)  

ผู้จัดทำ  กรรณิกา ทองแสน และ  วิไลวรรณ สร้อยศรีวรรณ

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาวิทยาการคํานวณ เรื่อง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

ผู้จัดทำ  ชมพูนุช เสียงเย็น และ  ชลดา จิตฉวี

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้วย Google Site เรื่อง อย่าไว้ใจทาง  อย่าวางใจข่าว  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

โรงเรียนเทศบาล 1 บางวัว  ผู้จัดทำ  ปิยธิดา พยัฆรัตน์ และ  วรุฒ เหลาวงษ์

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ (วิชาวิทยาการคํานวณ)  ด้วยโปรแกรม Classcraft  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ผู้จัดทำ  สัณหวัช เอ็นดูราษฎร์ และ  ชีวิน หมัดหมุด

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี  เรื่องเทคโนโลยีรอบตัว 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ผู้จัดทำ  สวราชย์ จันดาผล และ  ขจรศักดิ์ จันนา

การพัฒนาระบบแจ้งข้อมูลสิ่งอํานวยความสะดวกที่ชํารุด  พร้อมพิกัดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ผู้จัดทำ วิศรุต ยืนสุข

การพัฒนาระบบรายงานพฤติกรรมนักเรียน  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  ผู้จัดทำ พิลัยลักษณ์ บุญชูศรี

การพัฒนาระบบการจัดอันดับของโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

ผู้จัดทำ วัชรียาภรณ์ สวนเลิศ

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัตินักเรียนเข้าใหม่ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  ผู้จัดทำ ณัฐพล โกตูม

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใหม่ท่าพาณิชย์)  

ผู้จัดทำ วสันต์ อินทรพิทักษ์

 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง อินเทอร์เน็ต ด้วยแอปพลิเคชัน Google Classroom  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ผู้จัดทำ  จิราภา แหลมเขาทอง และ  สุวรรณี ทองคํา

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) แอปพลิเคชัน Classdojo  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ผู้จัดทำ  ณัชกานต์ พนักปัญญา และ  กรรภิรมย์ แสงอุไร

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เทคโนโลยีการสื่อสาร ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ด้วยแอปพลิเคชัน Nearpod   ผู้จัดทำ  นันท์สินี อารีราษฎร์ และ  บัณฑิตา นพนาคร

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) เรื่องวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน โดย

วิธีการสอนแบบใช้เกมเป็นฐาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ผู้จัดทำ  ชญาภรณ์ ยันตะศรี และ บุษกร คําภูแสน

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย (Scratch) สําหรับนักเรียน

ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ผู้จัดทำ  ปาหนัน ธงชัย และ  สมฤดี นันทบุตร

แพลตฟอร์มการเรียนรู้ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้จัดทำ  วีรภัทร ผิวอ่อนดี และ  ณัชพล กอบเงินทอง

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบเกมมิฟิเคชัน ในรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคํานวณ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บํารุง) อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ผู้จัดทำ  ชนาธิป หลายเจริญ และ  อรอุมา ตําพู

แพลตฟอร์มการเรียนรู้เสมือนจริงบนฐานสมรรถนะการเรียนรู้การออกแบบเชิงวิศกรรม  

ผู้จัดทำ  พีรวัส ประเสริฐ และ  โชควัฒน์สรรค์ ดอกกะฐิน

แพลตฟอร์มการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการคํานวณ โดยใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล

ผู้จัดทำ  ฐานุตรา ดอนพนัส และ  จันทร์จิรา สําเร็จ

Scroll to Top