เกี่ยวกับเว็บไซต์

เว็บไซต์ฐานข้อมูลงานวิจัยของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา พัฒนาโดยใช้งานวิจัยของนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 – 2565 

จากเว็บไซต์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา http://ce.rru.ac.th

ติดต่อเรา

ติดต่อ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ศูนย์มหาวิทยาลัย ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้น 2 อาคาร 4  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (เมือง)
ศูนย์บางคล้า ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้น 2 อาคาร 4  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (บางคล้า)

ติดต่อ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ศูนย์มหาวิทยาลัย  อาคาร 4  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (เมือง) โทรศัพท์ 038-515-826
ศูนย์บางคล้า  อาคาร 4  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (บางคล้า) โทรศัพท์ 038-568-156

ติดต่อ มหาวิทยาลัย

422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000  โทรศัพท์ 038-500-000  E-mail : saraban@rru.ac.th

วันเวลาราชการ 8.30 น – 16.30 น.

Scroll to Top