งานวิจัย ปีการศึกษา 2565

งานวิจัย ปีการศึกษา 2565

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม blogger.com เบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้จัดทำ ชาคริตส์ อิบรอเฮม

การพัฒนาการจัดการเรียนรูปแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับห้องเรียนเสมือนจริง เรื่อง เทคโนโลยีเสมือนจริง 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6  ผู้จัดทำ ปกรณ์ ข้าวหอม

การพัฒนาระบบสนับสนุนการให้บริการด้านข้อมูล ด้วยระบบการตอบกลับข้อมูลอัตโนมัติ สําหรับ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ผู้จัดทำ อิทธิพล ขําเหม

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทักษะการคิดเชิงคํานวณ และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยเว็บไซต์ เขียนโค้ดออนไลน์  

ผู้จัดทำ วรวุฒิ แสวงศิริผล

การพัฒนาเกมการศึกษา เรื่อง การสร้างและแสดงสิทธิความเป็นเจ้าของผลงาน  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2   ผู้จัดทำ จิราพัชร สารเล็ก

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ร่วมกับการใช้เกมเป็นฐาน เรื่อง พลเมืองดิจิทัล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้จัดทำ ชานนท์ สุขไสว

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์เสมือนจริงโดยใช้เทคโนโลยีโลก  เสมือนจริง Virtual Reality (VR)

ผู้จัดทำ รัชชานนท์ รุ่งสนธยานนท์

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่อง เทคนิคการวาดตัวการ์ตูน สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ผู้จัดทำ สุรพงษ์ ยันตะนะ

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การทําข้อมูลให้เป็นภาพและการสื่อสารด้วยข้อมูล  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2  ผู้จัดทำ กัญญ์ณิสร์ ฉัตร์ทอง

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ บนฐานนวัตกรรมและวิถีชีวิตใหม่ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ผู้จัดทำ ปภาวี สุดเฉลียว

การพัฒนาสื่อการเรียนแบบปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบเกมมิฟิเคชัน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 

โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)  ผู้จัดทำ กัลยา ด่านกลอง

การพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบดื่มด่ำเสมือนจริงด้วยการเล่าเรื่องดิจิทัล เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงออกแบบ 

ผู้จัดทำ มณฑาทิพย์ ถนอมดี

Scroll to Top